Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Z prac komisji senackich

20 czerwca 2017 r.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych wniosła o przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o obligacjach

20 czerwca 2017 r.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zapoznała się ze „Sprawozdaniem z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2016 rok”

20 czerwca 2017 r.

Komisja Kultury i Środków Przekazu pozytywnie oceniła „Sprawozdanie o stanie ochrony języka polskiego za lata 2014–2015”

20 czerwca 2017 r.

Komisje: Budżetu i Finansów Publicznych, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej wniosły o przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej

7 czerwca 2017 r.

Senatorowie z Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej spotkali się 7 czerwca 2017 r. z delegacją Komisji Polityki Społecznej Zgromadzenia Narodowego Węgier

31 maja 2017 r.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji postanowiła o niepodejmowaniu dalszych prac w sprawie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do zmiany ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

30 maja 2017 r.

Podczas posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą zapoznano się ze sprawozdaniami senatorów z ich wizyt w środowiskach polonijnych i polskich za granicą

30 maja 2017 r.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zapoznała się z „Informacją o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2016 wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka”

30 maja 2017 r.

Komisja Zdrowia zapoznała się z informacją na temat stanu chirurgii w Polsce

30 maja 2017 r.

Komisje:Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Środowiska wniosły o przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
Najnowsze     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito