Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

20 czerwca 2017 14:00

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
godz. 14.00, sala 176

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk senacki nr 525, druki sejmowe nr 1563, 1590 i 1590-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Przyjęcie sprawozdania rocznego z rozpatrzonych przez komisję w 2016 roku petycji.
  Sprawozdanie
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 maja 1071 r. Kodeks wykroczeń, w celu uregulowania immisji (P9-11/17).
  materiał do petycji
  Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 4 listopada 1950 r.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w zakresie umożliwienia rehabilitacji prawnej i powrotu do służby uniewinnionego policjanta (cd.) (P9-04/17).
  Pojekt Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu
  materiał do petycji
  Materiały:
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  Minister Sprawiedliwości
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, w zakresie opodatkowania elektrowni wiatrowych (cd.) (PW9-06/16).
  materiał do petycji
  Materiały:
  Minister Energii
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito