Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Posiedzenia Senatu

21‒22 i 24 lutego 2017 r.

Podczas 35. posiedzenia Izba rozpatrzyła 9 ustaw, do 3 wprowadziła poprawki. Zapoznała się też z informacją o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach UE w okresie prezydencji słowackiej.

 

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych

Celem nowelizacji, uchwalonej podczas 34. posiedzenia Sejmu, 26 stycznia 2017 r., na podstawie projektu rządu, jest uwzględnienie uwag zawartych w opinii Komisji Europejskiej z 25 lutego 2016 r. w sprawie stawek minimalnych dla rzeczników patentowych ustanowionych w polskich przepisach, ograniczających swobodę przedsiębiorczości i transgranicznego świadczenia usług przez rzeczników patentowych posiadających siedzibę w innych państwach członkowskich.

Nowelizacja znosi minimalne stawki rzeczników patentowych za wykonywanie czynności określonych w umowach zawartych z klientami. Stawki minimalne pozostaną wyłącznie na potrzeby ustalania i zasądzania kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości i przed Urzędem Patentowym orzekającym w postępowaniu spornym.

Izba jednomyślnie, 81 głosami, przyjęła nowelizację z 5 poprawkami legislacyjnymi, co postulowała Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Senackie poprawki rozpatrzy teraz Sejm.

 

Ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – przyjęta bez poprawek

Na wniosek Komisji Obrony Narodowej Senat 81 głosami poparł bez poprawek ustawę, którą Sejm uchwalił na 34. posiedzeniu, 26 stycznia 2017 r., z inicjatywy rządu. Przyznaje ona członkom Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (m.in. żołnierze wyklęci, powstańcy warszawscy, żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie) prawo do jednorazowego bezpłatnego otrzymania munduru na własność i jego noszenia w określonych sytuacjach wraz z oznakami stopni wojskowych, co ma stanowić wyraz uznania dla ich niezłomnej postawy i zasług w walce o niepodległość Polski.

Elementy i wzór ubioru mundurowego, okoliczności i sposób jego noszenia wraz z oznakami stopni wojskowych oraz jego wzór zostaną określone w rozporządzeniu ministra obrony narodowej. Wynika to z przyjętych zmian do ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Teraz nowela zostanie skierowana do podpisu prezydenta.

 

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Nowelizacja, uchwalona na podstawie projektu rządowego podczas 35. posiedzenia Sejmu, 10 lutego 2017 r., ma m.in. uprościć sprawozdawczość w zakresie prowadzenia list oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO). W ramach pakietu onkologicznego, wprowadzonego w 2015 r., by skrócić diagnozowanie i leczenie nowotworów złośliwych., m.in. pacjentom wydaje się kartę DiLO. Pacjenci z tą kartą są zapisywani do odrębnej, szybszej kolejki, aby nie czekali razem z pacjentami nieonkologicznymi.

W nowelizacji zmodyfikowano zakres informacji zapisywanych w karcie DiLO, dzięki czemu zawiera ona 2, a nie – jak dotychczas – 9 stron. Karta będzie wypełniana wyłącznie w formie elektronicznej. Zgodnie z nowelizacją w razie podejrzenia nowotworu kartę DiLO będzie mógł wystawiać także lekarz specjalista (dotychczas mógł to zrobić dopiero w chcwili zdiagnozowania choroby).

Zrezygnowano ze wskaźnika rozpoznawania nowotworów, jaki obowiązywał lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Po przekroczeniu minimalnej jego wartości lekarz tracił możliwość wydawania karty DiLO do czasu ukończenia szkolenia z zakresu wczesnego rozpoznawania nowotworów.

Nowelizacja zakłada, że placówki będą wyznaczały koordynatora leczenia onkologicznego, informującego pacjenta o organizacji procesu leczenia, a także np. zapewniającego współpracę między placówkami w ramach kompleksowej opieki nad pacjentem.

Zgodnie z nowymi przepisami minister zdrowia będzie mógł ogłaszać zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia (w wypadku onkologii obligatoryjne) oraz opracowywania mierników oceny diagnostyki i leczenia onkologicznego. Mierniki te szpitale będą mogły wykorzystywać do obliczania wskaźników efektywności diagnostyki i leczenia.

Komisja Zdrowia zaproponowała 2 poprawki do noweli, m.in. zmieniającą termin wejścia w życie ustawy z 1 marca na 1 lipca 2017 r. Za przyjęciem ustawy z tą właśnie zmianą głosowało 56 senatorów, 23 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu. Senat uznał, że określony przez Sejm termin obowiązywania ustawy nie jest wystarczający i nie może zapewnić właściwego zastosowania nowych przepisów. Z jednej strony, trzeba uwzględnić niezbędny czas dla dostosowania dotychczas działającego systemu ochrony zdrowia, w tym systemu informatycznego, z drugiej zaś ‒ nie można pomijać konieczności należytego dotrzymania konstytucyjnych terminów postępowania legislacyjnego.

Do poprawki Senatu ustosunkują się teraz posłowie.

 

Ustawa o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa – przyjęta bez poprawek

Ustawa, uchwalona na podstawie projektu rządowego podczas 35. posiedzenia Sejmu, 10 lutego 2017 r., likwiduje dwie agencje rolne: Agencję Nieruchomości Rolnych (ANR) oraz Agencję Rynku Rolnego (ARR) i w ich miejsce powołuje jeden podmiot: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWS). Ośrodek ten będzie odpowiedzialny za programowanie rozwoju polskiej wsi oraz gospodarowanie nieruchomościami rolnymi, pozostającymi w zasobie Skarbu Państwa. Ponadto KOWR będzie się zajmował doradztwem rolniczym oraz uczestniczył w programowaniu urbanistyczno-planistycznym, jeśli chodzi o wsparcie obszarów wiejskich oraz gmin wiejskich i wiejsko-miejskich

Izba w wyniku głosowania (57 głosów za, 23 – przeciw, 1 wstrzymujący się) przyjęła ustawę bez poprawek, co postulowała Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Teraz ustawa zostanie skierowana do podpisu prezydenta.

 

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa – przyjęta bez poprawek

Senat, zgodnie z wnioskiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przyjął ustawę w brzmieniu uchwalonym przez Sejm na podstawie projektu rządowego, podczas 35. posiedzenia, 10 lutego 2017 r. Stanowisko takie poparło 56 senatorów, 23 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. W trakcie dyskusji 5 poprawek do ustawy zgłosił senator Jerzy Chróścikowski.

Ustawa określa zasady i termin wejścia w życie ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

Teraz ustawę będzie mógł podpisać prezydent.

 

Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Nowelizacja, uchwalona na podstawie projektu rządowego podczas 35. posiedzenia Sejmu, 10 lutego 2017 r., ma na celu usprawnienie procedury wymiany informacji między ministrem rodziny, pracy i polityki społecznej, nadzorującym Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, a sądami rejestrowymi o uprawomocnieniu się postanowień dotyczących utraty statusu organizacji pożytku publicznego. Ustawa przewiduje też zmianę zasad tworzenia wykazu organizacji pożytku publicznego, uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy ‒ minister będzie mógł uwzględnić w nim organizację, która wykaże, że niezamieszczenie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności w terminie ustawowym nastąpiło bez jej winy albo z przyczyn od niej niezależnych.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wnosiły o przyjęcie ustawy bez poprawek. Senator Jan Filip Libicki zaproponował, aby organizacji pożytku publicznego zwracano środki finansowe pochodzące z przekazania przez podatników 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli zostały one przekazane na rzecz Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego. Izba 57 głosami, przy 24 przeciwnych, przyjęła nowelę bez poprawek.

Ustawa zostanie teraz skierowana do podpisu prezydenta.

 

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – przyjęta bez poprawek

Nowela, uchwalona przez Sejm na 35. posiedzeniu, 10 lutego 2017 r., na podstawie projektu poselskiego, przewiduje objęcie prawem do zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego funkcjonariuszy Służby Celnej, którzy stali się pracownikami w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, od pierwszego dnia ubezpieczenia.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zaproponowała przyjęcie ustawy bez poprawek, co poparło 79 senatorów, 1 wstrzymał się od głosu.

Nowelizacja zostanie teraz skierowana do podpisu prezydenta.

 

Poprawki Senatu do ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

Ustawa została uchwalona na podstawie projektu rządowego podczas 35. posiedzenia Sejmu, 10 lutego 2017 r. Wdraża przepisy unijnych dyrektyw, określa zasady i tryb dokonywania wymiany informacji podatkowych z innymi państwami (wyjątek to USA, tu obowiązują przepisy umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA), właściwość organów w tym zakresie oraz obowiązki instytucji finansowych w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych oraz kontrolę ich wykonania.

Wymiana informacji obejmuje wszelkie informacje, które mogą być istotne do celów stosowania i wykonywania przepisów prawa podatkowego, z wyjątkiem informacji objętych przepisami Unii Europejskiej dotyczących współpracy administracyjnej między państwami członkowskimi w zakresie podatku od towarów i usług, ceł oraz podatku akcyzowego.

Automatyczna wymiana informacji ma umożliwić krajowym administracjom podatkowym pozyskiwanie z instytucji finansowych określonych informacji dotyczących rachunków zidentyfikowanych przez nie jako prowadzone dla nierezydentów (rezydentów innych państw członkowskich) lub podmiotów przez nie kontrolowanych, bez uprzedniego wniosku, w ustalonych, regularnych odstępach czasu. Uzyskane w tym trybie informacje mają w dalszej kolejności podlegać systematycznemu przekazywaniu państwu członkowskiemu właściwemu dla poszczególnych nierezydentów. Informacje te to m.in. imię i nazwisko lub nazwa, adres, numer identyfikacyjny podatnika oraz data i miejsce urodzenia (w przypadku osób fizycznych) każdej osoby raportowanej, która jest posiadaczem rachunku oraz numer rachunku, jego saldo i wartość, a także informacje o indywidualnych interpretacjach podatkowych o wymiarze transgranicznym oraz o porozumieniach w sprawach cen transakcyjnych.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zaproponowała do ustawy 7 poprawek, m.in. ujednolicających przepisy i przesądzających, że adresatem wskazanych informacji jest szef Krajowej Administracji Skarbowej, a nie minister właściwy ds. finansów publicznych, a także zapewniających spójność ustawy, w zakresie w jakim wprowadza ona przepisy dotyczące automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych i uchyla przepisy dotyczące informacji o wypłatach odsetek. Za przyjęciem ustawy z tymi poprawkami głosowało 78 senatorów, 2 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.

Teraz senackie poprawki rozpatrzy Sejm.

 

Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2016 r. (przewodnictwo Słowacji w Radzie Unii Europejskiej)

Przedstawiając informację, wiceminister Konrad Szymański zaznaczył, że prezydencja słowacka skoncentrowała się na 4 głównych zagadnieniach: silnej gospodarczo Europie, nowoczesnym jednolitym rynku, zrównoważonej polityce migracyjnej i Europie zaangażowanej globalnie. Podkreślił, że dużym wyzwaniem dla tej prezydencji była konieczność szybkiego zareagowania na ogłoszenie wyników referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Słowackiej dyplomacji udało się to zrobić, co pozwoliło zjednoczyć pozostałe państwa UE i przyjąć stanowisko w sprawie zasad negocjacji między Unią Europejską a Wielką Brytanią. Chodzi przede wszystkim o ochronę Unii przed dezintegracją wspólnego rynku. „Chcemy jak najbliższych relacji gospodarczych, politycznych i w zakresie bezpieczeństwa, ale nie za cenę dekompozycji wspólnego rynku” – mówił wiceminister spraw zagranicznych.

Kolejnym wyzwaniem były działania w zakresie polityki migracyjnej. Jak mówił wiceminister spraw zagranicznych, to jeden z kluczowych elementów napięcia politycznego w Unii Europejskiej, bo kryzys migracyjny wciąż nie został zagaszony. W ocenie wiceministra prezydencja słowacka zrobiła wiele, by poszukać takiego scenariusza, który mógłby przywrócić jedność państw członkowskich Unii Europejskiej, a także zwiększyć efektywność działań. Zapewnił, że Polska nie będzie popierać „ponadnarodowego zarządzania ruchem uchodźczym czy migracyjnym”, gdyż nie rozwiąże to kryzysu migracyjnego. Jednym z ważniejszych osiągnięć prezydencji w sprawie tego kryzysu jest dokument, nazwany najpierw „elastyczną”, a później „efektywną solidarnością”, w którym zaproponowano, że państwo zamiast przyjmowania uchodźców może zaoferować pomoc finansową, materialną lub wspomagać ochronę granic Unii. „To jest jedyny dokument, na gruncie którego można wyobrazić sobie scenariusz kompromisowy w zakresie reformy systemu dublińskiego” – mówił wiceminister Konrad Szymański.

Omówił też inne ważne sprawy, którymi zajmowano się w trakcie prezydencji, np. zainicjowanie reformy wewnętrznej Unii, przyjęcie budżetu rocznego i właściwe przeprowadzenie negocjacji nad śródokresowym przeglądem wieloletnich ram finansowych, kompromis w zakresie decyzji o transparentności, kontroli umów międzyrządowych na dostawy energii z krajów trzecich, tzw. pakiet zimowy (m.in. radykalne ograniczanie stosowania rynku mocy wobec najbardziej nowoczesnych źródeł węglowych), ratyfikacja umowy CETA, rozpoczęcie procesu rewizji polityki sąsiedztwa.

 

Ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej – przyjęta bez poprawek

Senat w wyniku głosowania (59 głosów za, 21 – przeciw, 1 wstrzymujący się) przyjął bez poprawek nowelę, uchwaloną przez Sejm na 36. posiedzeniu, 24 lutego 2017 r., na podstawie projektu rządowego. Postulowała to Komisja Budżetu i Finansów Publicznych.

Ustawa wprowadza zmiany dostosowawcze, mające na celu uzgodnienie treści ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy ją wprowadzającej z innymi ustawami. Ponadto doprecyzowuje przepisy dotyczące powoływania i odwoływania funkcjonariuszy, a także zrównuje uprawnienia funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i urzędników służby cywilnej w wypadku przeniesienia na niższe stanowisko służbowe.

Ustawa zostanie teraz skierowana do podpisu prezydenta.

 

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito