Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Senatorowie

Strona główna SenatorowieAndrzej Matusiewicz

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
82 2 2015-10-01 Punkt 45. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

82 1 2015-09-30 Punkt 31. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o lasach

Zapytania i odpowiedzi

82 1 2015-09-30 Punkt 29. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

82 1 2015-09-30 Punkt 26. porządku obrad: ustawa o związkach metropolitalnych

Zapytania i odpowiedzi

82 1 2015-09-30 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

81 3 2015-09-04 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Zapytania i odpowiedzi

81 3 2015-09-04 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych

Zapytania i odpowiedzi

81 3 2015-09-04 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

81 2 2015-09-03 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o pracy na morzu

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

81 2 2015-09-03 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

81 2 2015-09-03 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

81 2 2015-09-03 Punkt 15. porządku obrad: informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2014 roku

Zapytania i odpowiedzi

81 1 2015-09-02 Punkt 1. porządku obrad: wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum (cd.)

Dyskusja (cd.)

81 1 2015-09-02 Punkt 1. porządku obrad: wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum

Zapytania i odpowiedzi

80 3 2015-08-07 Punkt 19. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

80 3 2015-08-07 Punkt 37. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Zapytania i odpowiedzi

80 3 2015-08-07 Punkt 36. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

80 2 2015-08-05 Punkt 33. porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Wyjaśnienia i pytania

Wyjaśnienia i pytania

Wyjaśnienia i pytania

80 2 2015-08-05 Punkt 29. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

80 2 2015-08-05 Punkt 27. porządku obrad: ustawa o rewitalizacji

Zapytania i odpowiedzi

80 2 2015-08-05 Punkt 19. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

80 2 2015-08-05 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

80 1 2015-08-04 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o uzgodnieniu płci

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

80 1 2015-08-04 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

80 1 2015-08-04 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

79 3 2015-07-24 Punkt 38. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Zapytania i odpowiedzi

79 2 2015-07-23 Punkt 25. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

79 2 2015-07-23 Punkt 20. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Zapytania i odpowiedzi

79 2 2015-07-23 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

79 1 2015-07-22 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej

79 1 2015-07-22 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Drugiego Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisaną w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, podpisanego w Warszawie dnia 17 grudnia 2014 roku

Zapytania i odpowiedzi

79 1 2015-07-22 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

79 1 2015-07-22 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

79 1 2015-07-22 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

Zapytania i odpowiedzi

78 3 2015-07-10 Punkt 25. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

78 3 2015-07-10 Punkt 22. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

78 3 2015-07-10 Punkt 20. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

78 2 2015-07-09 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

78 2 2015-07-09 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

78 2 2015-07-09 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (cd.)

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

78 2 2015-07-09 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o usługach turystycznych

Sprawozdanie mniejszości Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

78 2 2015-07-09 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

78 1 2015-07-08 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o leczeniu niepłodności (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

77 2 2015-06-25 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

77 2 2015-06-25 Punkt 1. porządku obrad: informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat polityki polonijnej

Zapytania i odpowiedzi

77 2 2015-06-25 Punkt 14. porządku obrad: informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2014 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela

Zapytania i odpowiedzi

77 1 2015-06-24 Punkt 13. porządku obrad: informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

77 1 2015-06-24 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o finansowaniu wspólnej polityki rolnej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

77 1 2015-06-24 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

77 1 2015-06-24 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o administracji podatkowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

76 2 2015-06-12 Punkt 19. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustaw – Kodeks wyborczy (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

76 2 2015-06-12 Punkt 20. porządku obrad: ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

76 2 2015-06-12 Punkt 19. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy – Kodeks wyborczy

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

76 2 2015-06-12 Punkt 18. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

76 1 2015-06-11 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigana Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Dyskusja

76 1 2015-06-11 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

76 1 2015-06-11 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

76 1 2015-06-11 Punkt 4. porządku obrad: informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

Zapytania i odpowiedzi

76 1 2015-06-11 Punkt 2. porządku obrad: informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2014 roku

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

75 2 2015-05-21 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

75 2 2015-05-21 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Zapytania i odpowiedzi

75 2 2015-05-21 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

75 2 2015-05-21 Punkt 13. porządku obrad: informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2014 roku

Zapytania i odpowiedzi

75 1 2015-05-20 Punkt 1. porządku obrad: wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Dyskusja

75 1 2015-05-20 Punkt 1. porządku obrad: wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

74 1 2015-05-06 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

74 1 2015-05-06 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Zapytania i odpowiedzi

74 1 2015-05-06 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

74 1 2015-05-06 Punkt 3. porządku obrad: ustawa – Prawo restrukturyzacyjne (cd.)

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej

73 2 2015-04-16 Punkt 13. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Tadeusza Kantora

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

73 1 2015-04-15 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli

Zapytania i odpowiedzi

73 1 2015-04-15 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

72 1 2015-03-18 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Zapytania i odpowiedzi

72 1 2015-03-18 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Zapytania i odpowiedzi

72 1 2015-03-18 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Zapytania i odpowiedzi

71 1 2015-03-04 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

71 1 2015-03-04 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

71 1 2015-03-04 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

71 1 2015-03-04 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

70 2 2015-02-06 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

Zapytania i odpowiedzi

70 1 2015-02-05 Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

70 1 2015-02-05 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

70 1 2015-02-05 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

69 1 2015-01-21 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–2015 oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

68 2 2015-01-09 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej

68 2 2015-01-09 Punkt 9. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Zapytania i odpowiedzi

68 1 2015-01-08 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

67 2 2014-12-18 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

Zapytania i odpowiedzi

67 2 2014-12-18 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

67 1 2014-12-17 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego

Zapytania i odpowiedzi

67 1 2014-12-17 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012–2014

Zapytania i odpowiedzi

67 1 2014-12-17 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o Karcie Dużej Rodziny

Zapytania i odpowiedzi

64 2 2014-11-06 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Zapytania i odpowiedzi

64 1 2014-11-05 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

64 1 2014-11-05 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

64 1 2014-11-05 Punkt 4. porządku obrad: ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego (cd.)

Dyskusja (cd.)

64 1 2014-11-05 Punkt 4. porządku obrad: ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego

Zapytania i odpowiedzi

62 2 2014-10-09 Punkt 9. porządku obrad: informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniewa Derdziuka o sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Zapytania i odpowiedzi

62 1 2014-10-08 Punkt 2. porządku obrad: informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

Zapytania i odpowiedzi

61 2 2014-09-25 Punkt 8. porządku obrad: informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2013 roku

Zapytania i odpowiedzi

61 1 2014-09-24 Punkt 7. porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2013 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2013 roku

Zapytania i odpowiedzi

60 2 2014-08-07 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

60 2 2014-08-07 Punkt 17. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej

60 2 2014-08-07 Punkt 14. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

60 2 2014-08-07 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zapytania i odpowiedzi

60 1 2014-08-06 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

Zapytania i odpowiedzi

59 2 2014-07-24 Punkt 20. porządku obrad: informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2013 roku

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

57 2 2014-07-03 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

Zapytania i odpowiedzi

57 2 2014-07-03 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości

Zapytania i odpowiedzi

57 1 2014-07-02 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

57 1 2014-07-02 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Zapytania i odpowiedzi

57 1 2014-07-02 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Zapytania i odpowiedzi

57 1 2014-07-02 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Zapytania i odpowiedzi

56 2 2014-06-12 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej

56 2 2014-06-12 Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

56 2 2014-06-12 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

56 1 2014-06-11 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Zapytania i odpowiedzi

56 1 2014-06-11 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Zapytania i odpowiedzi

56 1 2014-06-11 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

56 1 2014-06-11 Punkt 1. porządku obrad: informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat polityki polonijnej (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

55 2 2014-06-06 Punkt 7. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

55 2 2014-06-06 Punkt 11. porządku obrad: informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2013 roku

Zapytania i odpowiedzi

55 1 2014-06-05 Punkt 9. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dyskusja

55 1 2014-06-05 Punkt 7. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Dyskusja

55 1 2014-06-05 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

54 2 2014-05-22 Punkt 13. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Zdrowia

54 2 2014-05-22 Punkt 15. porządku obrad: informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2013 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela

Zapytania i odpowiedzi

54 1 2014-05-21 Punkt 13. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Zdrowia oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Dyskusja

54 1 2014-05-21 Punkt 12. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa

Zapytania i odpowiedzi

54 1 2014-05-21 Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Zapytania i odpowiedzi

54 1 2014-05-21 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

54 1 2014-05-21 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

54 1 2014-05-21 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

54 1 2014-05-21 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Sprawozdanie mniejszości Komisji Ustawodawczej

Zapytania i odpowiedzi

53 1 2014-04-24 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

52 2 2014-04-10 Punkt 17. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody

Zapytania i odpowiedzi

52 2 2014-04-10 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

Zapytania i odpowiedzi

52 2 2014-04-10 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o Funduszu Kolejowym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

52 1 2014-04-09 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

52 1 2014-04-09 Punkt 5. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

52 1 2014-04-09 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

52 1 2014-04-09 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zapytania i odpowiedzi

51 1 2014-03-19 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

51 1 2014-03-19 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą

Zapytania i odpowiedzi

50 1 2014-03-05 Punkt 12. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

50 1 2014-03-05 Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności dużych przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Zapytania i odpowiedzi

50 1 2014-03-05 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

50 1 2014-03-05 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

50 1 2014-03-05 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o funduszu sołeckim

Zapytania i odpowiedzi

50 1 2014-03-05 Punkt 1. porządku obrad: informacja Ministra Spraw Zagranicznych o sytuacji społeczno-politycznej na Ukrainie (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

49 1 2014-02-19 Punkt 14. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Zapytania i odpowiedzi

49 1 2014-02-19 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

49 1 2014-02-19 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

49 1 2014-02-19 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

48 2 2014-01-30 Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Zapytania i odpowiedzi

48 1 2014-01-29 Punkt 12. porządku obrad: informacja o stanie wdrożenia Programu „Inwestycje Polskie”

Zapytania i odpowiedzi

48 1 2014-01-29 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o lasach (cd.)

Dyskusja

48 1 2014-01-29 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o lasach

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

48 1 2014-01-29 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

48 1 2014-01-29 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zapytania i odpowiedzi

47 1 2014-01-09 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

47 1 2014-01-09 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r.

Zapytania i odpowiedzi

47 1 2014-01-09 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

47 1 2014-01-09 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2014 (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

46 1 2013-12-18 Punkt 9. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

46 1 2013-12-18 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

45 2 2013-12-12 Punkt 12. porządku obrad: informacja Ministra Środowiska o stanie infrastruktury przeciwpowodziowej w Polsce

Zapytania i odpowiedzi

45 2 2013-12-12 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

45 2 2013-12-12 Punkt 5. porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

45 1 2013-12-11 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

45 1 2013-12-11 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

45 1 2013-12-11 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

45 1 2013-12-11 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

44 2 2013-12-05 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego

Zapytania i odpowiedzi

44 2 2013-12-05 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej

Zapytania i odpowiedzi

44 1 2013-12-04 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Zapytania i odpowiedzi

44 1 2013-12-04 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o cudzoziemcach

Zapytania i odpowiedzi

44 1 2013-12-04 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

43 1 2013-11-13 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

42 1 2013-10-29 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej

42 1 2013-10-29 Punkt 9. porządku obrad: informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2012 roku

Zapytania i odpowiedzi

42 1 2013-10-29 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy – Karta Nauczyciela

Zapytania i odpowiedzi

42 1 2013-10-29 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

42 1 2013-10-29 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Zapytania i odpowiedzi

41 1 2013-10-16 Punkt 12. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

40 1 2013-10-02 Punkt 7. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

40 1 2013-10-02 Punkt 7. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

Zapytania i odpowiedzi

40 1 2013-10-02 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

Zapytania i odpowiedzi

40 1 2013-10-02 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

39 1 2013-09-19 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

39 1 2013-09-19 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

39 1 2013-09-19 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

38 2 2013-08-08 Punkt 24. porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

Wyjaśnienia i pytania

38 2 2013-08-08 Punkt 20. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

38 2 2013-08-08 Punkt 18. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

38 2 2013-08-08 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

38 1 2013-08-07 Punkt 3. porządku obrad: informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2012 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

37 1 2013-07-11 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

36 1 2013-07-03 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Zapytania i odpowiedzi

36 1 2013-07-03 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych

Zapytania i odpowiedzi

35 2 2013-06-20 Punkt 12. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian; projektu uchwały w 70. rocznicę Zbrodni Wołyńskiej (cd.)

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

35 1 2013-06-19 Punkt 12. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian; projektu uchwały w 70. rocznicę Zbrodni Wołyńskiej

Dyskusja

35 1 2013-06-19 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

34 2 2013-06-06 Punkt 13. porządku obrad: informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2012 roku

Zapytania i odpowiedzi

34 1 2013-06-05 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o uchyleniu ustawy o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze „LOT” (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

34 1 2013-06-05 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

34 1 2013-06-05 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o okręgach sądowych sądów powszechnych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

34 1 2013-06-05 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo prasowe

Zapytania i odpowiedzi

33 1 2013-05-15 Punkt 8. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

33 1 2013-05-15 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

33 1 2013-05-15 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

32 1 2013-04-24 Punkt 7. porządku obrad: informacja rządu na temat rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą oraz wykorzystania środków wydatkowanych z budżetu państwa na współpracę z Polonią i Polakami za granicą w 2012 r.

Zapytania i odpowiedzi

32 1 2013-04-24 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Zapytania i odpowiedzi

31 2 2013-04-18 Punkt 4. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

31 1 2013-04-17 Punkt 4. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

31 1 2013-04-17 Punkt 3. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

31 1 2013-04-17 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmiana ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Zapytania i odpowiedzi

30 1 2013-04-03 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

29 1 2013-03-20 Punkt 8. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Jego Ekscelencji Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka; projektu uchwały w sprawie upamiętnienia arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

Dyskusja

29 1 2013-03-20 Punkt 6. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej

28 1 2013-03-06 Punkt 4. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

28 1 2013-03-06 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Zapytania i odpowiedzi

27 2 2013-02-21 Punkt 9. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

27 1 2013-02-20 Punkt 9. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

27 1 2013-02-20 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze

Dyskusja

26 1 2013-01-30 Punkt 6. porządku obrad: informacja Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na temat sytuacji w kolejnictwie ze szczególnym uwzględnieniem przewozów regionalnych na Śląsku

Zapytania i odpowiedzi

26 1 2013-01-30 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

Zapytania i odpowiedzi

26 1 2013-01-30 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (cd.)

Dyskusja (cd.)

26 1 2013-01-30 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

25 2 2013-01-09 Punkt 8. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej

Dyskusja

25 2 2013-01-09 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Zapytania i odpowiedzi

25 2 2013-01-09 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Zapytania i odpowiedzi

25 2 2013-01-09 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

25 1 2013-01-08 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2013

Dyskusja

24 2 2012-12-20 Punkt 6. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu

24 1 2012-12-19 Punkt 6. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

24 1 2012-12-19 Punkt 5. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Zapytania i odpowiedzi

23 1 2012-12-12 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Zapytania i odpowiedzi

23 1 2012-12-12 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

Zapytania i odpowiedzi

23 1 2012-12-12 Punkt 4. porządku obrad: ustawa – Prawo pocztowe

Zapytania i odpowiedzi

23 1 2012-12-12 Punkt 3. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zapytania i odpowiedzi

22 2 2012-11-30 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz ustawy o ochronie przyrody

Zapytania i odpowiedzi

22 2 2012-11-30 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

22 2 2012-11-30 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

Zapytania i odpowiedzi

22 1 2012-11-29 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o nasiennictwie

Zapytania i odpowiedzi

22 1 2012-11-29 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

22 1 2012-11-29 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

20 2 2012-11-09 Punkt 24. porządku obrad: informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2011 roku

Zapytania i odpowiedzi

20 1 2012-11-08 Punkt 21. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Zapytania i odpowiedzi

19 1 2012-10-17 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

18 2 2012-10-04 Punkt 12. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

18 2 2012-10-04 Punkt 13. porządku obrad: informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2011

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

18 1 2012-10-03 Punkt 12. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

18 1 2012-10-03 Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Zapytania i odpowiedzi

18 1 2012-10-03 Punkt 4. porządku obrad: informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2011 r. – 31 grudnia 2011 r.

Zapytania i odpowiedzi

17 1 2012-08-02 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

17 1 2012-08-02 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

17 1 2012-08-02 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo prasowe

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

17 1 2012-08-02 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

16 2 2012-07-26 Punkt 11. porządku obrad: informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2011 roku

Zapytania i odpowiedzi

16 1 2012-07-25 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

16 1 2012-07-25 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

16 1 2012-07-25 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

15 2 2012-07-06 Punkt 9. porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2011 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2011 roku

Zapytania i odpowiedzi

15 1 2012-07-05 Punkt 8. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie dalszej reformy powszechnego systemu emerytalnego

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

15 1 2012-07-05 Punkt 10. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2011 roku (w okresie polskiej prezydencji) (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

15 1 2012-07-05 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Zapytania i odpowiedzi

15 1 2012-07-05 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (cd.)

Dyskusja (cd.)

15 1 2012-07-05 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

14 2 2012-06-14 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

14 1 2012-06-13 Punkt 13. porządku obrad: informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2011 roku

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

14 1 2012-06-13 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Dyskusja

14 1 2012-06-13 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego

Zapytania i odpowiedzi

13 1 2012-05-30 Punkt 6. porządku obrad: informacja Rządu RP na temat sprawowania opieki nad Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami kraju

Zapytania i odpowiedzi

13 1 2012-05-30 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej 2011/199/UE z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro

Zapytania i odpowiedzi

13 1 2012-05-30 Punkt 4. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

13 1 2012-05-30 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

12 1 2012-05-23 Punkt 3. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe

Dyskusja

12 1 2012-05-23 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

12 1 2012-05-23 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

11 2 2012-05-10 Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej

11 1 2012-05-09 Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

11 1 2012-05-09 Punkt 9. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

11 1 2012-05-09 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

Dyskusja

10 1 2012-04-25 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

9 2 2012-04-12 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012

Zapytania i odpowiedzi

9 1 2012-04-11 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

9 1 2012-04-11 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

9 1 2012-04-11 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

8 1 2012-03-28 Punkt 7. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa

Dyskusja

8 1 2012-03-28 Punkt 5. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

8 1 2012-03-28 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

8 1 2012-03-28 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych oraz ustawy o sporcie

Dyskusja

7 1 2012-03-14 Punkt 4. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

7 1 2012-03-14 Punkt 3. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

7 1 2012-03-14 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Zapytania i odpowiedzi

7 1 2012-03-14 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Zapytania i odpowiedzi

6 2 2012-02-16 Punkt 4. porządku obrad: wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Kazimierza Kutza

Wyjaśnienia i pytania

6 1 2012-02-15 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2012 (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

5 1 2012-02-01 Punkt 2. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia setnej rocznicy śmierci Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

4 1 2012-01-19 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.

Zapytania i odpowiedzi

3 1 2011-12-20 Punkt 2. porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito