Narzędzia:

Zapowiedzi

2 stycznia 2014 r.

2 stycznia 2014

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej pozytywnie zaopiniowała ustawę budżetową na rok 2014 w części dotyczącej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Podczas posiedzenia informację na temat budżetu kancelarii premiera w 2014 r. przedstawił dyrektor Departamentu Kontroli i Nadzoru w KPRM Tomasz Bolek. Jak stwierdził, budżet kancelarii w porównaniu z ustawą budżetową z 2013 r. jest mniejszy o 1,2 mln zł, a w stosunku do jej nowelizacji o 733 tys. zł. W 2014 r. na tym samym poziomie pozostawiono środki na wynagrodzenia. Dochody budżetowe KPRM zaplanowano na 120 tys. zł, co stanowi dużą różnicę w porównaniu z 2013 r. i jest związane z nieplanowaniem przez Centrum Usług Wspólnych wpłaty zysku za 2013 r. Dyrektor poinformował również, że na tym samym poziomie zaplanowano wysokość dotacji dla Ośrodka Studiów Wschodnich (9,1 mln zł) i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (8,3 mln zł). Na poziomie 2013 r. pozostały także limity mianowań w służbie cywilnej.

Zdaniem przewodniczącego komisji samorządu senatora Janusza Sepioła, systematyczne zmniejszanie budżetu kancelarii premiera stanowi niepokojącą tendencję, zwłaszcza w sytuacji braku centrum studiów strategicznych i wypełniania przez kancelarię w coraz większym stopniu roli zarówno ośrodka wspomagającego rząd, jak i koordynującego prace ministrów. Jak podkreślił, nie do końca zrozumiałe jest utrzymanie na poziomie z 2013 r. budżetu Ośrodka Studiów Wschodnich, chociażby wobec obecnej sytuacji na Ukrainie. Senator pytał, czy istnieje możliwość zwiększenia budżetu tej instytucji. Jak stwierdził dyrektor Tomasz Bolek, odpowiadając na to pytanie, kancelaria chętnie przyjmie każdą inicjatywę komisji, która zwiększy budżet ośrodka.

Podczas posiedzenia komisji samorządu pozytywnie oceniono część budżetową dotyczącą resortu administracji i cyfryzacji. W 2014 r. wydatki na administrację publiczną wzrosną o 3% w stosunku do 2013 r. Zaplanowany na 2014 r. wzrost budżetu wynika m.in. z przeznaczenia 5 mln zł na realizację centrum technicznego dla krajowego systemu powiadamiania ratunkowego. Niewielki wzrost wydatków zapisano także w częściach dotyczących informatyzacji, wyznań religijnych i mniejszości narodowych.