Narzędzia:

Zapowiedzi

2 stycznia 2014 r.

2 stycznia 2014

Komisja Obrony Narodowej pozytywnie zaopiniowała budżet Ministerstwa Obrony Narodowej na rok 2014, który ma wynieść ponad 32 mld zł, z czego ponad 8 mld zł przewidziano na modernizację techniczną. Jak podkreślił wiceminister Czesław Mroczek, wydatki majątkowe stanowią ¼ budżetu, więcej niż wymagane 20%. Zwrócił też uwagę, że dzięki rządowemu wieloletniemu programowi modernizacji technicznej, obejmującemu 14 pozycji, niewydane w danym roku środki mogą być rozliczane w dłuższej perspektywie. Dodał, że z roku na rok coraz więcej pieniędzy zapisywanych corocznie w budżecie obronnym to zobowiązania związane z wieloletnimi programami modernizacyjnymi. Do największych pozycji w budżecie należą także wydatki na płace – 7,8 mld zł, emerytury – 6,5 mld zł oraz na funkcjonowanie jednostek wojskowych – 4,5 mld zł. Blisko 170 mln zł przewidziano na prace badawczo-rozwojowe na potrzeby armii. Na inwestycje w ramach natowskiego programu rozbudowy infrastruktury koniecznej do przyjęcia sojuszniczego wsparcia przeznaczono natomiast 157 mln zł. W 2013 r. budżet obronny wynosił początkowo ponad 31 mld zł, po wrześniowej nowelizacji ustawy budżetowej zmniejszono go do 28 mld zł. W trakcie dyskusji senatorowie wskazywali, że budżet na rok 2014 spełnia wymóg udziału wydatków obronnych na poziomie 1,95% PKB.

Tego samego dnia Komisja Obrony Narodowej postanowiła zarekomendować Senatowi przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych. Jak przypomniała Katarzyna Konieczko, ekspert ds. legislacji w Kancelarii Senatu, nowelizację uchwalono na podstawie senackiego projektu realizującego wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 27 marca 2013 r. Za niezgodne z konstytucją trybunał uznał upoważnienie ministra obrony narodowej do wydania rozporządzenia w sprawie utworzenia lub zniesienia sądów wojskowych, określenia ich siedzib i obszarów właściwości, ponieważ nie zawierało wytycznych dotyczących treści tego rozporządzenia. Nowelizacja szczegółowo określa treść 2 rozporządzeń ministra obrony, dotyczących utworzenia lub zniesienia sądów wojskowych, określenia ich siedzib i obszarów właściwości oraz tworzenia i znoszenia wydziałów zamiejscowych wojskowych sądów garnizonowych. Minister będzie wydawał je, mając na względzie potrzebę zapewnienia racjonalnej organizacji sądownictwa wojskowego poprzez dostosowanie liczby sądów, ich wielkości i obszarów właściwości do rozmieszczenia sił zbrojnych, a także potrzeby sił zbrojnych w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Szef resortu obrony powinien wziąć także pod uwagę prawo dostępu do sądu i prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie. Ponadto zrezygnowano z przepisów, które w wypadku ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny pozwalały na tworzenie sądów innych niż wojskowe sądy okręgowe i garnizonowe, ponieważ nie określały one struktury takich sądów, zasad ich podporządkowania czy zakresów właściwości. Ustawa wejdzie w życie po upływie 2 miesięcy od dnia jej ogłoszenia. Podczas obrad wiceministrowie sprawiedliwości i obrony narodowej podziękowali komisji za podjęcie inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie. Senator Jarosław Lasecki interesował się, czy wskazane w noweli vacatio legis zapewni wejście w życie nowelizacji zgodnie z terminem określonym przez Trybunał Konstytucyjny. Odpowiadając, Katarzyna Konieczko zapewniła, że ustawa wejdzie w życie przed 27 marca 2014 r.