Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

25 czerwca 2020 09:00

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
godz. 9.00, sala 217

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, w celu uaktualnienia nazewnictwa ustawy i uporządkowania przepisów (P10-27/19), materiał do petycji.
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, w celu największej kontroli nad „stosowaniem prawa” we wszystkich przejawach (P10-28/19), materiał do petycji.
 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w celu wprowadzenia do jej treści zapisu art. 90 Konstytucji Słowenii (P10-29/19), materiał do petycji
 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 523 § 1a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, w celu usunięcia możliwości wniesienia kasacji przez Prokuratora Generalnego ze względu na orzeczenie przez sąd niewspółmierności kary (P10-30/19), materiał do petycji.
 5. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany: - prawa cywilnego w zakresie wprowadzenia wyłącznej odpowiedzialności cywilnej producenta za produkt niebezpieczny, regresu Skarbu Państwa w stosunku do sędziów sądów za wydanie wadliwych orzeczeń, instytucji pozwu rodzinnego; - prawa bankowego i ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy poprzez upublicznienie numeru konta bankowego każdego przedsiębiorcy oraz prawa karnego i prawa o wykroczeniach w celu wprowadzenia przestępstwa wyłudzenia usługi (prawnej, lekarskiej) (P10-31/19), materiał do petycji.
 6. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w celu uregulowania zasad rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych (P10-32/19), materiał do petycji.
 7. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela, w celu uaktualnienia nazewnictwa ustawy i uporządkowania przepisów (P10-33/19).
 8. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, w celu objęcia zasłużonych honorowych dawców krwi i szpiku kostnego ulgą w transporcie publicznym (P10-34/19), materiał do petycji.
 9. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, w celu uregulowania trybu odwoływania sędziów, którzy zostali powołani i orzekali w okresie PRL-u (P10-35/19).
 10. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 465 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, w celu zapewniania dwuinstancyjności postępowania sądowego w przypadku złożenia zażalenia na postanowienie prokuratora o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego lub o umorzeniu postępowania w sprawie (P10-36/19), materiał do petycji.
 11. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego i ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu skrócenia czasu trwania postępowań przed sądami karnymi i cywilnymi (P10-38/19), materiał do petycji.
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito