Narzędzia:

Zapowiedzi

Marszałek Senatu spotkał się z polskim przedstawicielem w ETO

4 grudnia 2013

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz przyjął 4 grudnia 2013 r. Augustyna Kubika, polskiego przedstawiciela w Europejskim Trybunale Obrachunkowym (ETO). Wcześniej A. Kubik zaprezentował na posiedzeniu senackich komisji: Spraw Unii Europejskiej oraz Budżetu i Finansów Publicznych  roczne sprawozdanie  Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z wykonania budżetu Unii Europejskiej za 2012 r.

Europejski Trybunał Obrachunkowy to instytucja Unii Europejskiej, która sprawuje kontrolę nad dochodami i wydatkami UE oraz bada, czy finansami unijnymi zarządzano właściwie i zgodnie z prawem. Trybunał jest uprawniony do kontroli każdej osoby lub organizacji dysponującej środkami unijnymi.

W skład ETO wchodzi 27 członków (rewidentów księgowych) wybieranych na 6 lat. Polskę reprezentuje Augustyn Kubik.

Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk