Narzędzia:

Zapowiedzi

4 czerwca 2013 r.

4 czerwca 2013

Podczas wspólnego posiedzenia KomisjiUstawodawczej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadzono pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Projekt przyjęto wraz z poprawkami.

W imieniu wnioskodawców, grupy senatorów Platformy Obywatelskiej, projekt przedstawił i uzasadnił senator Ireneusz Niewiarowski. Jak wskazał, chodzi o umożliwienie rolnikom nieopodatkowanej i odformalizowanej produkcji i sprzedaży niewielkich ilości przetworzonych produktów rolnych (pieczywa, wędlin, dżemów czy kompotów). W tym celu zaproponowano zmianę ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wyłączenie produkcji i sprzedaży przetworzonej przez rolników żywności z działalności gospodarczej. Senator omówił także zasady, jakim będą podlegały produkcja i sprzedaż tych produktów, tak by rolnik mógł skorzystać z proponowanych rozwiązań. Senator przedstawił także zasady opodatkowania dochodów w wypadku przekroczenia limitu określonego w projekcie ustawy i ewentualny wpływ na świadczenia z KRUS.

Wiceminister finansów Maciej Grabowski przypomniał dyskusję, jaka toczyła się w 2010 r., w poprzedniej kadencji parlamentu, w wyniku której ustalono limit dochodów w wysokości 5 tys. zł. Uznano wówczas, że taka wysokość przychodu nie będzie stanowiła konkurencji dla osób prowadzących działalność gospodarczą, a jednocześnie nie będzie zachęcała do nadużyć finansowych.

Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Kazimierz Plocke poparł projekt senacki, wskazał jednak na konieczność uwzględnienia w dalszych pracach kwestii dotyczących: bezpieczeństwa żywności (wymóg spójności z przepisami unijnymi), dookreślenia pojęcia działalności ubocznej z możliwością podniesienia kwoty wolnej od podatku w celu pozostania rolników w KRUS; a także rozszerzenia zakresu sprzedaży wytworzonych produktów o sklepy detaliczne i restauracje.

Podczas obrad Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu zaproponowało kilka poprawek o charakterze legislacyjnym, polegających na przeredagowaniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tak by nie budziły one żadnych wątpliwości, a także na wyłączeniu do oddzielnych jednostek redakcyjnych wyjątków i odesłań. Biuro zgłosiło również poprawkę merytoryczną, polegającą na zmianie warunków ubocznego charakteru prowadzonej działalności w ustawie o swobodzie dzielności gospodarczej.

W trakcie dyskusji poprawki do projektu ustawy zgłosili senatorowie Ireneusz Niewiarowski (poprawki senackiego biura legislacyjnego) i Jerzy Chróścikowski (podniesienie kwoty przychodu wolnej od podatku z 5 tys. do 10 tys. zł). Senator Henryk Cioch zapowiedział możliwość zgłoszenia poprawek na dalszym etapie prac nad projektem ustawy. W wyniku głosowania połączone komisje przyjęły wszystkie zgłoszone poprawki.