Narzędzia:

Zapowiedzi

24 kwietnia 2012 r.

24 kwietnia 2012

Na swoim posiedzeniu senatorowie z Komisji Ustawodawczej kontynuowali rozpatrywanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 19 lipca 2011 r. (sygn. akt P 9/09), dotyczącego ustawy o radiofonii i telewizji.

Najważniejsze tezy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 19 lipca 2011 r. (sygn. akt P 9/09) przypomniał Marek Jarentowski z Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.Poinformował także o wynikach podjętej na poprzednim posiedzeniu komisji współpracy z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji w celu wykonania orzeczenia.

Następnie przewodniczący KRRiT Jan Dworak i Ewa Gadomska z biura KRRiT przedstawili propozycje przepisów czyniących zadość wyrokowi trybunału (do art. 40 ustawy), przepisu do którego podobne zastrzeżenia konstytucyjnemożna zgłosić (art. 42 ustawy),a także zapewniających racjonalną politykę finansową wobec koncesjonariuszy. Propozycja ta w zasadniczej mierze polega na przeniesieniu przepisów zaskarżonego rozporządzenia KRRiT do ustawy o radiofonii i telewizji. Za wskazane Ewa Gadomska uznała, że należy dodać przepis, dotyczący art. 35 ustawy, wykonujący, dotychczas pomijany przy nowelizacjach ustawy, wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 23 marca 2006 r. (sygn. akt K 4/06). Stanowisko to poparł naczelnik Karol Kościński z resortu kultury.

Ekspert z senackiego biura legislacyjnego zaproponował wprowadzenie 8 poprawek o charakterze językowym i legislacyjnym do projektu ustawy przygotowanego przez KRRiT.

Projekt ten i propozycje poprawek zgłosił przewodniczący obradom senator Piotr Zientarski. Postulowane zmiany zostały przyjęte przez komisję w wyniku głosowania.

Następnie komisja przyjęła uzupełnienie projektu ustawy o zmianę art. 35a. Ostateczny kształt inicjatywie wykonującej wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 lipca 2011 r. komisja nadała, przyjmując projekt wraz z poprawkami.

Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy upoważniono senatora Piotra Zientarskiego.

Podczas obrad Komisji ustawodawczej kontynuowano także rozpatrywanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 listopada 2010 r. (sygn. akt K 2/10), dotyczącego ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Istotę orzeczenia przypomniał Marek Jarentowski z senackiego biura legislacyjnego, który poinformował o stanie prac nad projektem ustawy wykonującej to orzeczenie, a także o rezultatach współpracy z Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Edukacji Narodowej. Wszystkie podmioty, do których zwrócono się o opinię co do kierunku rozstrzygnięcia, uznały wykonanie wyroku za zasadne. W ocenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, optymalnym rozwiązaniem byłoby dodanie nauczycieli przedszkoli do kategorii osób uprawnionych do 37-procentowej ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego. Na wniosek resortu finansów zmiana ta powinna wejść życie od 2013 r., w nowym roku budżetowym.

Następnie wicedyrektor Artur Kawaler z Ministerstwa Finansów poinformował senatorów o trwających z ministrem transportu i ministrem właściwym do zabezpieczenia społecznego uzgodnieniach co do przedmiotu ujednolicenia systemu ulg, przyznawanych uprawnień - w tym dokumentów je potwierdzających - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego w sytuacji rokrocznie rosnących wydatków budżetowych na ten cel.

W trakcie dyskusji senator Witold Gintowt-Dziewałtowski podkreślił wymóg konsultacji z organizacjami reprezentującymi interesy samorządu terytorialnego oraz przedstawienia przez resort finansów aktualnych wyliczeń dotyczących kosztów związanych z wejściem w życie projektowanej ustawy. Senator zgłosił wniosek o odroczenie prac nad rozpatrywanym wyrokiem.

Senator Grażyna Sztark wskazała, że w razie wystąpienia przez komisję z inicjatywą konieczne będzie skierowanie projektu również do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Wobec odrzucenia wniosku senatora Witolda Gintowt-Dziewałtowskiego o odroczenie prac nad wyrokiem (4 osoby za) przewodniczący komisji senator Piotr Zientarski zgłosił wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, mającej na celu wykonanie tego wyroku poprzezprzyznanie nauczycielom przedszkoli uprawnienia do ulgowych przejazdów publicznym transportem zbiorowym, takiego samego, jakie posiadają nauczyciele szkół i nauczyciele akademiccy. Wniosek został przyjęty jednogłośnie (5 osób za). Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy została upoważniona senator Grażyna Sztark.