Narzędzia:

Zapowiedzi

6 lutego 2013 r.

6 lutego 2013

Podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych przygotowano projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, będący wykonaniem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 5 lipca 2011 r. (sygn. akt P 36/10). W 2006 r. w wyniku nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn zmianie uległy warunki, na podstawie których podatnicy należący do III grupy podatkowej, sprawujący opiekę nad spadkodawcą, nabywali ulgę polegającą na niewliczaniu do podstawy opodatkowania wartości przyjmowanego w spadku lokalu o powierzchni nieprzekraczającej 110 m2. Do końca 2006 r. opieka sprawowana była na podstawie umowy zawartej przed organem gminy między sprawującym opiekę a spadkodawcą. W wyniku zmiany przepisów od 1 stycznia 2007 r. umowa o opiekę powinna być zawarta w formie pisemnej z podpisami poświadczonymi notarialnie. Ponieważ taka opieka powinna być sprawowana przez co najmniej dwa lata, wiele osób na skutek wcześniejszej śmierci spadkodawcy nie mogło spełnić tych warunków i traciło prawo do ulgi. W swoim orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny zakwestionował brak przepisów przejściowych. Dlatego w przedstawionym komisji przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu i resort finansów projekcie ustawy wprowadzono możliwość wznowienia postępowania, wyznaczając nowy termin do wniesienia żądania wznowienia postępowania do 31 grudnia 2013 r. Jak przypomniał wicedyrektor senackiego biura legislacyjnego Adam Niemczewski, wyrok trybunału był już przedmiotem analizy Komisji Ustawodawczej, która nie podjęła jednak inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie. Wicedyrektor Departamentu Podatków Lokalnych w Ministerstwie Finansów Monika Derejko-Kotowska zwróciła uwagę, że omawiane orzeczenie odnosi się tylko do wymogu formalnego związanego z podpisaniem umowy o sprawowanie opieki nad spadkodawcą, w pozostałym zakresie warunki i przedmiot ulgi nie powinny być natomiast zmieniane. Podkreśliła, że ewentualna inicjatywa ustawodawcza powinna ograniczyć się wyłącznie do realizacji orzeczenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Wicedyrektor Adam Niemczewski także przyznał, że nie należy rozszerzać zakresu przedmiotowego, wynikającego z ustawy o spadkach i darowiznach. Wniosek o przyjęcie projektu ustawy wykonującej omawiany wyrok zgłosił senator Kazimierz Kleina. Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem upoważniono senatora Tadeusza Kopcia.

W drugim punkcie porządku dziennego rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Senatorowie postanowili zaproponować Izbie wprowadzenie do niej poprawek. Jak poinformował podczas obrad wiceminister finansów Wojciech Kowalczyk, nowelizacja wykonuje prawo Unii Europejskiej. Zaproponowane zmiany dotyczą przeprowadzania oferty publicznej papierów wartościowych, a także trybu sprawowania przez Komisję Nadzoru Finansowego nadzoru w tym zakresie. Wdrożeniu podlega dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/73/UE z 24 listopada 2010 r., zmieniająca dyrektywę 2003/71/WE w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych oraz dyrektywę 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym. Chodzi przede wszystkim o doprecyzowanie niektórych przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zakresie, w jakim implementowała ona przepisy dyrektywy 2003/71/WE.

Senatorowie zapoznali się także z opinią senackiego biura legislacyjnego, które przedstawiło uwagi szczegółowe wraz z propozycjami poprawek do ustawy. W trakcie dyskusji zwracano m.in. uwagę na kwestie dotyczące nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o zastosowaniu środków, o których mowa w art.16–18 oraz art. 53 ust. 10 i 12 ustawy (uzasadnienie decyzji doręcza się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia), a także kwestię zasadności przekazywania przez emitenta prospektu do Komisji Nadzoru Finansowego po jego zatwierdzeniu, skoro zatwierdza go sama komisja. Interesowano się możliwością zastąpienia prospektu emisyjnego memorandum informacyjnym pod warunkiem sporządzenia memorandum „co najmniej w języku angielskim”. Pytano o przepis art. 96 ust. 1d, stanowiący o odpowiedzialności administracyjnej za rażące naruszenie wskazanych przepisów przy wykonywaniu czynności związanych z ofertą publiczną lub akcją promocyjną osób działających w imieniu lub na zlecenie emitenta, w szczególności członków zarządu, komplementariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej lub komandytowej lub wspólników w spółce jawnej lub partnerskiej. Zwracano także uwagę na potrzebę zachowania odpowiedniego vacatio legis. W tej sytuacji przewodniczący komisji senator Kazimierz Kleina zaproponował, aby przedstawiciele resortu finansów, Komisji Nadzoru Finansowego i senackiego biura legislacyjnego wyjaśnili istniejące wątpliwości jeszcze przed debatą plenarną Izby i zaproponowali poprawki, doprecyzowujące zapisy rozpatrywanej nowelizacji. W związku ze zmianami proponowanymi w kodeksie spółek handlowych senator Henryk Cioch zwrócił uwagę na potrzebę skonsultowania jej zapisów z Komisją Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego. Senator Kazimierz Kleina zgłosił 4 poprawki, które miały na celu m.in. zobligowanie Komisji Nadzoru Finansowego do wykazania, że ramy prawne i nadzorcze państwa trzeciego spełniają warunki określone w art. 9 ust. 2 ustawy o ofercie; doprecyzowanie określenia „kluczowych informacji”, tak aby zakres informacji zawartych w podsumowaniu lub dokumencie podsumowującym nie budził wątpliwości; danie możliwości Komisji Nadzoru Finansowego żądania uzupełnienia lub zmiany informacji, a także zamieszczenia dodatkowych informacji w prospekcie emisyjnym. W wyniku głosowania komisja poparła przedstawione poprawki.