Narzędzia:

Zapowiedzi

10 grudnia 2008 r.

10 grudnia 2008

Na swym posiedzeniu zebrała się Komisja Obrony Narodowej. W pierwszym punkcie porządku obrad rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Ustawę, uchwaloną przez Sejm 404 głosami 5 grudnia br., przedstawił minister obrony narodowej Bogdan Klich. Podkreślił, że propozycje nowych rozwiązań prawnych, zawartych nowelizacji, przewidują zastąpienie dotychczasowego poboru do armii kwalifikacją wojskową. Jednym z jej najważniejszych celów będzie przygotowanie rekrutacji do ochotniczych form służby wojskowej oraz zapewnienie realizacji czynności w ramach kwalifikacji wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na tych samych zasadach, co w czasie pokoju. Zmiana ma związek z procesem profesjonalizacji armii. Według planów rządu, do końca 2010 r. polskie wojsko ma się składać z samych zawodowców. Ostatni żołnierze z poboru powinni skończyć służbę we wrześniu 2009 r.

Zmiany wprowadzone przez Sejm mają też na celu zmianę sposobu prowadzenia rejestracji osób dla potrzeb powszechnego obowiązku obrony kraju. Dotychczasowe osobiste stawiennictwo do rejestracji osób, które ukończyły 18. rok życia, ma zostać zastąpione rejestracją na podstawie danych znajdujących się w systemie PESEL. Rejestracja ta nie będzie wymagała osobistego stawiennictwa.

Według planów profesjonalizacji po zawieszeniu obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej pozostanie obowiązek stawienia się przez poborowego do kwalifikacji wojskowej. Do kwalifikacji wojskowej będą się mogli stawić także ochotnicy, w tym kobiety, jeśli ukończyli 18 lat i zamierzają w przyszłości pełnić służbę w ramach ochotniczych form służby wojskowej.

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Beata Mandylis zaproponowała 5 poprawek o charakterze techniczno-legislacyjnym. Postanowił zgłosić je senator Grzegorz Banaś.

Minister B. Klich podkreślił, że ustawa powinna wejść w życie jak najszybciej. Nie kwestionując zasadności zaproponowanych zmian, poprosił zatem senatorów o przyjęcie ustawy bez poprawek.

W wyniku przeprowadzonego głosowania komisja poparła jednak jednogłośnie (6 głosów za) wszystkie poprawki. Postanowiono, że sprawozdawcą stanowiska komisji na posiedzeniu plenarnym będzie senator G. Banaś.

W drugim punkcie porządku obrad komisja rozpatrywała ustawę o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Przedstawił ją podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona. Zwrócił uwagę, że poszerza ona zakres właściwości sądów wojskowych o przestępstwa popełnione przez żołnierzy i pracowników wojska za granicą, podczas użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, na podstawie ustawy z 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa. W wypadku przestępstw, popełnionych podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych na szkodę wojska lub z naruszeniem obowiązku wynikającego ze służby wojskowej w obrębie obiektu wojskowego lub wyznaczonego miejsca przebywania, usunięto jeden z dodatkowych warunków, decydujących o właściwości sądu. Przewidywał on, że gdy szkoda zaistniała po stronie osoby niebędącej żołnierzem, sprawa powinna być rozpoznana przez sąd powszechny. Obecnie wszystkie te przestępstwa będą należały do właściwości sądów wojskowych bez względu na status osoby poszkodowanej.

Wiceminister Z. Wrona poprosił senatorów o przyjęcie ustawy bez poprawek. Musi ona bowiem wejść w życie 1 stycznia 2009 r.

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego B. Mandylis nie zgłosiła uwag do ustawy.

Wiceprzewodniczący komisji senator Henryk Górski zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Komisja poparła go jednomyślnie, 5 głosami. Postanowiono, że sprawozdawcą stanowiska komisji na posiedzeniu Senatu zostanie senator H. Górski.

W ostatnim punkcie porządku obrad znalazło się rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2009 w zakresie przedmiotowego działania komisji:

 

  • Część 01 rozdział 75103 - Kancelaria Prezydenta RP - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego;
  • Część 29 - Obrona narodowa wraz załącznikami 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,10, 12, 13;
  • Część 42 - Sprawy wewnętrzne, dział 710 Działalność usługowa, rozdział 7103;
  • Agencja Mienia Wojskowego;
  • Pozostałe części budżetowe w zakresie działu 752 Obrona narodowa;
  • Plan finansowy Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych z załącznika nr 5;
  • Plany finansowe agencji z załącznika nr 13;
  • Agencji Mienia Wojskowego;
  • Plan finansowy Wojskowej Agencji Mieszkaniowej;
  • Część 83 (w zakresie wydatków obronnych).

W tej części posiedzenia uczestniczyli podsekretarz stanu MON Stanisław Komorowski, szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień Sztabu Generalnego WP gen. dyw. Andrzej Wasilewski, doradca dyrektora Departamentu Systemu Obronnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Zołoteńki.

Wydatki obronne państwa i budżet Ministerstwa Obrony Narodowej na 2009 r. przedstawił podsekretarz stanu w tym resorcie S. Komorowski. Jak podkreślił, ogólna kwota wydatków obronnych i ich struktura są zgodne z wymogami ustawy z  25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP. Łączne wydatki obronne państwa wynoszą 24 938,5 mln zł, co zapewnia realizację podstawowego wymogu - 1,95 % PKB. Wydatki majątkowe w przyszłym roku wzrosną do kwoty 5178,6 mln zł, a ich udział w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej wyniesie 21,1%. Wydatki w części - Obrona narodowa zaplanowano na kwotę 24 497 625 tys. zł, co zapewnia realny wzrost tych nakładów o 5,6 %. Pozostałe części budżetowe w dziale 752 - Obrona narodowa obejmują kwotę 440,9 mln zł, która będzie przeznaczona na finansowanie projektów badawczych i celowych, Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych oraz zabezpieczenie realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki.

Jak poinformował wiceminister S. Komorowski, w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej wydzielono kwotę 1418,4 mln zł, przeznaczoną na wydatki związane z przygotowaniem pełnej profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP. Kwota ta obejmuje wzrost nakładów na uposażenia, poprawę warunków socjalno-bytowych, w tym zakwaterowanie żołnierzy, szkolenie, a także na podnoszenie kwalifikacji i rekonwersję kadr.

Doradca szefa BBN P. Zołoteńki przedstawił budżet Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na istotne zmniejszenie budżetu w rozdziale 75103 - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, które jest efektem cięć wydatków w części 01- Kancelaria Prezydenta RP na etapie prac w Sejmie. Kwotę wydatków BBN zmniejszono z planowanych 20 533 tys. zł do 13 240 tys. zł, co stanowi nominalnie 88% obecnego budżetu.

Reprezentująca Ministerstwo Finansów Grażyna Żywiecka nie miała uwag do ustawy budżetowej w zakresie omawianym przez komisję. Żadnych uwag nie zgłosił także wicedyrektor Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu Adam Niemczewski.

W trakcie dyskusji senatorowie skierowali szereg pytań do obecnych na posiedzeniu przedstawicieli MON i BBN. Senator Maciej Grubski pytał o wielkość i strukturę środków kierowanych na utrzymanie wojsk specjalnych oraz o efektywność wydatkowania środków. Senator Maciej Klima odniósł się do wydatków na służby specjalne (spadek nakładów na Służbę Wywiadu Wojskowego), a także do wzrostu wydatków na wynagrodzenia żołnierzy (wzrost współczynnika bazowego) oraz zwiększenia zatrudnienia w Żandarmerii Wojskowej. Senatora interesowało przede wszystkim uzasadnienie tak dobranych priorytetów. Senator Stanisław Bisztyga pytał o źródła wzrostu wydatków na uposażenia, podczas gdy znaczna część żołnierzy odchodzi ze służby.

Na pytania senatorów odpowiadali wiceminister obrony narodowej S. Komorowski, kontradmirał Czesław Rolik, gen. broni M. Stachowiak i gen. dyw. Andrzej Wasilewski.

Wobec braku wniosków o wprowadzenie poprawek do rozpatrywanych przez Komisję Obrony Narodowej części ustawy budżetowej na rok 2009 przewodniczący obradom senator H. Górski zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek poparto jednogłośnie (6 głosów za). Do przedstawienia opinii komisji w tej sprawie podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej został wyznaczony senator Andrzej Owczarek.