Narzędzia:

Zapowiedzi

16 września 2008 r.

16 września 2008

Podczas posiedzenia Komisji Praw Człowieka i Praworządności rozpatrywano ustawę o zmianie ustawy o izbach morskich.

Nowelizację, uchwaloną przez Sejm z przedłożenia rządowego, przedstawili podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Maciej Jankowski i radca ministra w tym resorcie Dorota Lost-Siemieńska. Ustawa wykonuje wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie naruszenia przez Polskę prawa do rzetelnego postępowania sądowego przed niezawisłym sądem, gwarantowanego przez art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. W opinii trybunału, izby morskie, w kształcie nadanym im ustawą z 1961 r., nie spełniają wymogów stawianych organowi orzekającemu, tzn. nie są bezstronne i niezawisłe. Nowelizacja zakłada, że w izbach morskich będą orzekać sędziowie sądów powszechnych, znający tematykę morską. Jest ona konsekwencją wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 3 marca 2005 r. w sprawie Brudnicka i inni przeciwko Polsce.

Senatorowie zapoznali się także z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, w której zwrócono uwagę na budzące wątpliwości zapisy ustawy sejmowej. Wątpliwości dotyczyły m.in. rozwiązania, polegającego na wyposażeniu izby w uprawnienia zarówno sądownicze, jak i dochodzeniowe. Zdaniem legislatora, zaproponowany w ustawie sposób rozdzielenia funkcji dochodzeniowej izb morskich i jej kompetencji jako organu orzekającego może budzić wątpliwości.

W dyskusji głos zabrali senatorowie Stanisław Piotrowicz, Jan Rulewski i Jan Wyrowiński. W swoich wystąpieniach zwracali m.in. uwagę na fakt, że projekt nowelizacji nie jest do końca dopracowany, przez co ustawa może być źródłem wątpliwości natury interpretacyjnej.

Przewodniczący komisji senator S. Piotrowicz zaproponował odroczenie prac nad rozpatrywaną nowelizacją do kolejnego posiedzenia, 23 września br. Wniosek został przyjęty jednomyślnie, czterema głosami.

W drugim punkcie porządku dziennego Komisja Praw Człowieka i Praworządności rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy - Prawo bankowe.

Sejmową nowelizację, uchwaloną na podstawie projektu zgłoszonego przez rząd, omówił i uzasadnił podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk. Wprowadzone zmiany polegają na, po pierwsze, na ustanowieniu podstawy prawnej w sprawach o wykroczenia do uzyskiwania informacji od banków o użytkownikach pojazdów stanowiących własność banku jako zabezpieczenie wierzytelności, po drugie, na zabezpieczeniu banków przed działaniami przestępczymi i, po trzecie, na zwolnieniu organów ścigania karnego od opłat za udzielanie im przez banki informacji, stanowiących tajemnicę bankową.

Podczas posiedzenia proponowane zmiany poparli obecni na posiedzeniu przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego i Związku Banków Polskich. Ustawa nie budziła także zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do dyskusji. Pozytywną opinię o nowelizacji sejmowej przedstawiło senackie biuro legislacyjne.

W głosowaniu, na wniosek przewodniczącego komisji senatora S. Piotrowicza, Komisja Praw człowieka i Praworządności opowiedziała się jednomyślnie, czterema głosami, za przyjęciem bez poprawek ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora J. Wyrowińskiego.

Podczas posiedzenia rozpatrzono także ustawę o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw.

Ustawę, uchwaloną z przedłożenia rządowego, omówił i uzasadnił podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji P. Stachańczyk. Jej celem jest dostosowanie przepisów ustawy o ochronie granicy państwowej, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o broni i amunicji do przepisów rozporządzenia (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lipca 2007 r., ustanawiającego mechanizm tworzenia zespołów szybkiej interwencji na granicy. Ustawa nie budziła zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do dyskusji.

Senatorowie zapoznali się z opinią senackiego biura legislacyjnego, w której zasygnalizowano potrzebę wprowadzenia zmian do nowelizacji sejmowej.

Senator S. Piotrowicz zaproponował poprawki, mające na celu zapewnienie rozpatrywanym przepisom klarowności i spójności terminologicznej.

W głosowaniu komisja jednomyślnie, czterema głosami, przyjęła ustawę wraz z zaaprobowanymi wcześniej poprawkami. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wyznaczono senatora Jacka Swakonia.

Na zakończenie posiedzenia Komisji Praw Człowieka i Praworządności rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.

Zapisy ustawy sejmowej, uchwalonej na podstawie projektu rządowego, przedstawił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji P. Stachańczyk. Przebieg prac sejmowych omówił poseł sprawozdawca Aleksander Skorupa.

Zmiany zaproponowane w nowelizacji dotyczą ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych i mają przede wszystkim charakter techniczny. Doprecyzowano m.in. przepisy regulujące zasady gromadzenia danych w zbiorach informatycznych oraz wprowadzono nowe rozwiązania, umożliwiając udostępnianie danych zawartych w zbiorze PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (obecnie w ogólnokrajowej ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych) za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji danych.

W dyskusji udział wzięli senatorowie J. Rulewski, S. Piotrowicz i J. Wyrowiński, a także przedstawiciel Związku Banków Polskich i wiceminister P. Stachańczyk.

Senatorowie zapoznali się również z opinią senackiego biura legislacyjnego, w której zgłoszono szereg uwag o charakterze redakcyjnym.

W trakcie dyskusji senator S. Piotrowicz zaproponował wprowadzenie 15 poprawek do nowelizacji sejmowej.

W głosowaniu komisja jednomyślnie, czterema głosami, przyjęła ustawę wraz z zaakceptowanymi wcześniej poprawkami. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora J. Wyrowińskiego.