Narzędzia:

Zapowiedzi

16 lutego 2005 r.

16 lutego 2005

Na swym posiedzeniu Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich rozpatrzyła wniosek oskarżyciela prywatnego - dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z 18 stycznia br., reprezentowanego przez radcę prawnego Stanisława Grabowskiego, o wyrażenie przez Senat zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Józefa Sztorca.

Podczas posiedzenia Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu zgłosiło zastrzeżenia formalnoprawne do rozpatrywanego wniosku.

Zgodnie z art. 7b ust. 2 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie senatora do odpowiedzialności karnej w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego oskarżyciel prywatny składa po wniesieniu sprawy do sądu.

Zdaniem biura legislacyjnego, rozpatrywany wniosek nie zawiera dokumentu, który potwierdzałby to zdarzenie.

Art. 7b ust. 4 pkt 2 przywoływanej ustawy stanowi, że wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie senatora do odpowiedzialności karnej powinien zawierać: imię i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia senatora. Wniosek oskarżyciela prywatnego dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z 18 stycznia br. o wyrażenie przez Senat zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora J. Sztorca nie zawiera pełnej daty urodzenia senatora, gdyż ogranicza się tylko do podania roku.

Zdaniem biura legislacyjnego, wniosek nie został sporządzony zgodnie z wymogami ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich podzieliła uwagi biura legislacyjnego i postanowiła zwrócić się do marszałka Senatu o spowodowanie usunięcia uchybień dotyczących rozpatrywanego wniosku.