Narzędzia:

Zapowiedzi

13-16 lipca 2003 r.

13 lipca 2003

W dniach 13-16 lipca 2003 r., na zaproszenie Borysa W. Batury, przewodniczącego Obwodowego Komitetu Wykonawczego, nieoficjalną wizytę w Obwodzie Mohylewskim na Białorusi złożył senator ziemi włocławskiej wicemarszałek Ryszard Jarzembowski.

Wizyta miała charakter międzyregionalny, Włocławek od dawna współpracuje z Mohylewem.

Wicemarszałkowi towarzyszyli: Marian Walczak, prezes Konwentu Porozumienia Polsko-Rosyjsko-Białoruskiego, Tomasz Woroch, wiceprezes firmy "Technologie gazowe Piecobiogaz" Sp. z o.o., Jan Szandar, prezes firmy "Altrex International", Jerzy Pietraszewski, prezes firmy "Jurex" Sp. z o.o., Lech Balcerowski z "Energoprojektu" Warszawa, Tomasz Stażak, dyrektor "Hydrobudowy" Włocławek.

Program pobytu w Obwodzie Mohylewskim obejmował: oficjalne spotkanie z przewodniczącym Obwodowego Komitetu Wykonawczego B.W. Baturą, deputowanymi Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi z okręgu mohylewskiego - N. Diukiem, L. Shkradiukiem, N. Avdeevą, W. Lipkinem, A. Arkhipovem, spotkanie z merem Mohylewa, przewodniczącym Mohylewskiego Miejskiego Komitetu Wykonawczego Wiktorem Iwanowiczem Szarikowem i przedstawicielami zarządu miasta - Swistunowem, przewodniczącym Mohylewskiej Miejskiej Rady Deputowanych, Aleksandrem Władymirowiczem Kowaliowem, zastępcą przewodniczącego Mohylewskiego Miejskiego Komitetu Wykonawczego, spotkanie z Zarządem Domu Polskiego w Mohylewie i przedstawicielami społeczności polskiej, spotkanie z Zarządem Niezależnej Strefy Ekonomicznej "Mohylew" - szefem Administracji Strefy doc. Anatolijem A. Bunosem.

W programie pobytu przewidziano także wizytę na cmentarzu żołnierzy polskich, w mauzoleum i w muzeum bitwy pod Lenino, wizytę na cmentarzu w Katyniu, wizyty w mohylewskich zakładach włókienniczych "Mogoteks".

W rozmowach z przedstawicielami strony białoruskiej zgodnie podkreślano konieczność intensyfikacji współpracy ekonomicznej. Gospodarze wskazywali na konieczność zagranicznych inwestycji na obecnym, szczególnym etapie rozwoju ekonomii Białorusi.

Strona białoruska wyraziła niepokój doniesieniami o planach wprowadzenia antydumpingowych ceł na białoruski cement. Mer Mohylewa prosił o współpracę ze strony firm polskich w sektorze komunalnym.

Rozmawiano także o stanowisku polskiej delegacji do ZP OBWE - Polska wstrzymała się od głosu wobec rezolucji negatywnie oceniającej realizację praw człowieka na Białorusi.

Pozytywnie oceniano dynamiczny rozwój kontaktów kulturalnych. Wspominano kontakty Mohylewa i Włocławka w dziedzinie kultury - rozwijają się dobrze wspólne przedsięwzięcia muzyczne (np. TV Włocławek transmitowała festiwal "Mahutny Boża").

W dziedzinie kontaktów polsko-białoruskich na poziomie regionalnym wskazano, że nie ma żadnych przeszkód, by kontakty te były na najwyższym poziomie. Wskazywano, że dwa sąsiadujące narody nie mogą rozwijać się w izolacji, dla terenów przygranicznych jest to wręcz podstawowa kwestia.

Wicemarszałek R. Jarzembowski wskazał na potrzebę sąsiedzkiej przyjaźni pomiędzy naszymi krajami, szczególnie obecnie - w dobie globalizacji. Zaznaczono, że w Polsce powoli zmienia się wizerunek Białorusi.

Gospodarze zadeklarowali chęć korzystania z polskich doświadczeń na drodze europejskiej integracji, wicemarszałek wyraził przekonanie, że wcześniej czy później zjednoczona Europa obejmie całą Europę geograficzną.

Strona białoruska wyraziła opinię, że rozwój stosunków międzyregionalnych przyniesie przełom w stosunkach międzypaństwowych.

Omawiano też przygotowania do 60. rocznicy bitwy pod Lenino. Wicemarszałek R. Jarzembowski zadeklarował wolę władz polskich, by nadać obchodom jak najbardziej godną oprawę.

Przedstawiciele Obwodu Mohylewskiego wyrazili wolę podpisania nowej umowy o współpracy między regionalnej; ze względu na zmianę podziału administracyjnego w Polsce najlepiej widzieliby umowę pomiędzy miastami.

Mer Mohylewa dobrze ocenił działalność społeczną ks. Romana Foksińskiego, opiekuna kościoła katolickiego sąsiadującego z Domem Polskim w Mohylewie.

Wysunięto też sugestię bliższej współpracy w dziedzinie sportu.

W czasie spotkania z Polakami dyrektor Domu Polskiego Jerzy Żurawowicz przedstawił aktualną sytuację w środowisku mohylewskim. Powiedział m.in., że Polacy w Mohylewie czują się zdominowani przez środowisko grodzieńskiego Związku Polaków na Białorusi.

Mówiąc o Domu Polskim w Mohylewie, dyrektor nawiązał do sytuacji finansowej. Nie udało się dotąd zrealizować planów działalności handlowo-usługowej na jego terenie. Jedyną formą wypracowywania dochodów jest wynajem pomieszczeń.

Przygotowywane było otwarcie hurtowni farmaceutycznej. Umowy z kontrahentami były już przygotowane, porozumienia przewidywały bezpłatny transport. Niestety, wprowadzone w życie w ostatnim okresie państwowe przepisy zabraniające firmom zagranicznym zakupu walut uniemożliwiły finalizację całego przedsięwzięcia.

Nie doczekała się także realizacji idea otwarcia Sklepu Polskiego.

Istniejący w podziemiu domu lokal kawiarenki jest wykorzystywany jedynie na wewnętrzne potrzeby Związku Polaków. Kawiarenka nie prowadzi działalności gastronomicznej.

Dyrektor J. Żurawowicz zwrócił się z prośbą o pomoc w remoncie elewacji Domu. Niedawny remont generalny nie został przeprowadzony właściwie. Rynny i gzymsy wymagają pilnych poprawek. Dyrektor wystąpił do marszałka R. Jarzembowskiego z pisemną prośbą o pomoc w finansowaniu remontu przez Senat RP.

Biznesmeni towarzyszący wicemarszałkowi wzięli udział w spotkaniach z ekspertami z administracji obwodu, mających na celu ułatwienie nawiązania kontaktów z partnerami białoruskimi. Wizyty w "Mogoteksie" oraz w Zakładach Likierów i Wódek w Klimowiczach miały na celu zaprezentowanie potencjalnych obszarów współpracy i inwestycji na Białorusi. Zakłady "Mogoteks" produkują nowoczesne włókna i tkaniny oraz gotowe wyroby: stroje, zasłony, obrusy. Produkują również tkaniny specjalistyczne, np. niepalne. Zakłady w Klimowiczach wymagają pilnie inwestycji w zakresie parku maszynowego, zasilania w energię, dostaw wody, jej oczyszczania oraz oczyszczania ścieków. Poszukują dostawców surowców do swej produkcji.

Wizytę w Mohylewie zakończyło podpisanie wspólnego oświadczenia, w  którym przewodniczący Mohylewskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego B. Batura z jednej strony, a wicemarszałek R. Jarzembowski i przewodniczący Marian Walczak z drugiej strony potwierdzili pozytywną ocenę rozwoju kontaktów handlowych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Białorusi. Ocenili możliwości rozszerzenia kontaktów naukowo-technicznych, handlowych i kulturalnych pomiędzy obwodem mohylewskim i województwem kujawsko-pomorskim, jako priorytetową potwierdzili współpracę ekonomiczną pomiędzy zakładami gospodarki komunalnej obwodu i polskimi firmami, które odwiedziły Republikę Białorusi, w dziedzinie wykorzystania na Białorusi polskich technologii w zakresie ochrony środowiska naturalnego, modernizacji urządzeń do oczyszczania. Przedstawili projekt stworzenia Domu Handlowego "Włocławek" w Mohylewie i Domu Handlowego "Mohylew" we Włocławku.

Na równi z rozwojem stosunków handlowo-ekonomicznych uznali oni uwagę współpracy w sferze socjalnej, kultury i turystyki. Zaproponowali zorganizowanie wspólnej trasy turystycznej "Włocławek - Warszawa - Mohylew - Gorki - Lenino - Katyń" oraz zadeklarowali kontynuację działań profilaktyczno-sanatoryjnych dla dzieci z rejonów obwodu mohylewskiego, szczególnie tych, które ucierpiały na skutek awarii elektrowni w Czarnobylu. Zadeklarowali kontynuację działań przez Porozumienie Polsko-Rosyjsko-Białoruskie i jego prezesa Mariana Walczaka na rzecz zachowania pamięci o czynie żołnierzy polskich w bitwie pod Lenino i wychowania młodzieży na ich przykładzie.