Narzędzia:

Zapowiedzi

30 stycznia 2002 r.

30 stycznia 2002

Na swym posiedzeniu Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia przyjęła opinię dla Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w sprawie ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz zmianie niektórych ustaw.

W opinii stwierdzono, że komisja pozytywnie ocenia rozwiązania zawarte w rozpatrywanej nowelizacji sejmowej i wnosi o wprowadzenie do niej następujących poprawek:

1) w art. 19 w pkt 3 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"w art. 82a ust. 3 otrzymuje brzmienie";

2) w art. 19 w pkt 8, w ust. 3 w pkt 1 po wyrazie "Samorządu" dodaje się wyraz "Terytorialnego";

3) w art. 36 przed pkt 1 dodaje się pkt ... i ... w brzmieniu:

"...) w art. 6:

-w ust. 1 wyraz "organy" zastępuje się wyrazem "jednostki",

-w ust. 2 w pkt 2 wyraz "organów" zastępuje się wyrazem "jednostek";

...) w art. 8 w ust. 3 wyrazy "jednostkom wymienionym w art. 9 pkt 1 i 2" zastępuje się wyrazami "jednostce wymienionej w art. 9 pkt 1";";

 1. w art. 36 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) w art. 14:

 1. w ust. 1 wyrazy "i Agencja Rezerw Artykułów Sanitarnych prowadzą" zastępuje się wyrazem "prowadzi",
 2. w ust. 2 skreśla się wyrazy "i Agencji Rezerw Artykułów Sanitarnych",
 3. w ust. 3 w zdaniu wstępnym wyrazy "i Agencja Rezerw Artykułów Sanitarnych przeznaczają" zastępuje się wyrazem "przeznacza",
 4. w ust. 4:
  • w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy "i Agencja Rezerw Artykułów Sanitarnych",
  • w pkt 1 wyraz "zatrzymują" zastępuje się wyrazem "zatrzymuje",
  • w pkt 2 wyraz "mogą" zastępuje się wyrazem "może",
  • w pkt 3 wyraz prowadzą" zastępuje się wyrazem "prowadzi" oraz wyrazy "prezesów agencji" zastępuje się wyrazami "Prezesa Agencji",
 1. w ust. 5 skreśla się wyrazy "lub Agencja Rezerw Artykułów Sanitarnych",
 2. skreśla się ust. 7;";

"8) użyte w art. 1 w pkt 1, w art. 2 w ust. 1, w art. 3 w ust. 1 w pkt 2 i w art. 4 w ust. 2 w pkt 2 w różnych przypadkach wyrazy "leki i materiały medyczne oraz artykuły sanitarne" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "produkty lecznicze i wyroby medyczne".";

 1. w art. 36 w pkt 7 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
 2. w art. 39:
 1. w pkt 2 skreśla się lit. b),
 2. skreśla się pkt 5;
 1. w art. 39 skreśla się pkt 3;
 2. w art. 44 w pkt 1:

"...) w ust. 1 wyraz "sześciu" zastępuje się wyrazem "siedmiu",",

"4. Członkami Komisji są:

1) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki,

2) przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych,

3) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rynków rolnych,

4) przedstawiciel ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,

5) przedstawiciel Prezesa Narodowego Banku Polskiego,

6) przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

7) Przewodniczący Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych albo wyznaczony przez niego zastępca przewodniczącego.",

 1. przed lit. a) dodaje się lit. ...) w brzmieniu:
 2. w lit. b), ust. 4 otrzymuje brzmienie:
 3. skreśla się lit. d);
 1. skreśla się art. 59;
 2. w art. 79 w pkt 1 wyrazy "art. 50 pkt 12" zastępuje się wyrazami "art. 50 pkt 12 lit. a)";
 3. w art. 79 w pkt 4 skreśla się wyrazy "art. 59,".

Do przedstawienia stanowiska komisji na posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej upoważniono senator Alicję Stradomską.