Narzędzia:

§ 1.

Intencją organizatorów Konkursu „Moja Polska w 2050 r.” jest pobudzenie rozwoju wyobraźni i kreatywności wśród dzieci i młodzieży poprzez skierowanie ich uwagi na otaczającą rzeczywistość oraz zachodzące obecnie i powstające w wyobrażeniach, marzeniach i planach przyszłe zmiany. Celem konkursu jest wywołanie refleksji nad teraźniejszością oraz przyszłością własnego kraju.

§ 2.

 1.  Organizatorem konkursu jest Parlamentarny Zespół ds. Dzieci, zwany dalej „Zespołem”.
 2. Z Zespołem współpracują:
 1. senatorowie i posłowie, którzy zadeklarowali chęć organizacji konkursu, upoważniając Zespół do ogłoszenia tego faktu na stronie internetowej, zwani dalej „parlamentarzystami”,
 2.  pracownicy biur parlamentarzystów, o których mowa w pkt 1, 
 3. pracownicy tych szkół podstawowych i ponadpodstawowych, przedszkoli i placówek opiekuńczych, które zadeklarowały udział w konkursie,
 4.  Rzecznik Praw Dziecka.

§ 3.

 1.  Konkurs prowadzony jest na terenie całego kraju.
 2.  W konkursie uczestniczyć mogą wychowankowie przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych
 3. i ponadpodstawowych oraz podopieczni placówek opiekuńczych, zwani dalej „uczestnikami”. Szkoły, przedszkola i placówki opiekuńcze, których uczniowie lub podopieczni uczestniczą
 4. w konkursie, zwane są dalej „placówkami”.
 5. Udział w konkursie jest dobrowolny.

§ 4.

 1.  Informacje o konkursie są publikowane na stronach internetowych Senatu (www.senat.gov.pl) oraz na stronach internetowych parlamentarzystów.
 2. Parlamentarzyści udostępniają informacje o konkursie za pośrednictwem placówek w swoich okręgach wyborczych i  lokalnych mediów.

§ 5.

 1. Placówka, zainteresowana udziałem jej uczniów lub podopiecznych w konkursie, przesyła do 28 lutego 2014 r. do wybranego biura parlamentarzysty zgłoszenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.
 2. Liczba uczestników konkursu z danej placówki jest nieograniczona. Niezależnie od liczby uczestników każda placówka może wysłać tylko jedno zgłoszenie, wyłącznie do jednego biura parlamentarzysty.

§ 6.

 1. Przedmiotem konkursu są prace plastyczne i literackie, przedstawiające Polskę w 2050 roku, taką, jaką wyobraża ją sobie uczestnik.
 2.  Prace konkursowe uczestnicy wykonują indywidualnie i samodzielnie.
 3. Praca plastyczna może być wykonana w dowolnej formie; prace dwuwymiarowe np. w technice malarskiej, rysunku, grafiki, kolażu, wyklejanki, a prace przestrzenne – rzeźby, instalacji. Prace dwuwymiarowe nie powinny przekraczać formatu A3 (297 mm x 420 mm).
 4. Prace literackie mogą mieć dowolną formę – poetycką (wiersz) lub prozatorską (opowiadanie, esej, wywiad, reportaż, opis). Prace powinny być napisane w języku polskim, na komputerze i wydrukowane; objętość tekstu nie powinna przekraczać 5 stron formatu A4 (210 mm x 297 mm), pisanego z użyciem czcionki Times New Roman rozmiar 12, z odstępem między wierszami – 1,5, z zachowaniem marginesów: górny i dolny – 2,5 cm, lewy – 3,5 cm, prawy – 1,6 cm.

§ 7.

 1.  Podpisane prace powinny być przesłane do 28 marca 2014 r. do biura tego parlamentarzysty, do którego wcześniej skierowane było zgłoszenie, wraz z danymi zawierającymi: imię i nazwisko autora, nazwę placówki oraz jej adres.
 2. Prace oceniane będą według następujących kryteriów:
  – prace plastyczne: oryginalność, samodzielność, staranność, stopień opanowania danej techniki,
  – prace literackie: twórczy charakter utworu, samodzielność, oryginalność oraz poprawność językowa pracy.
 3. Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych autorów:
  I. Przedszkole: prace plastyczne,
  II. Szkoła podstawowa – klasy 1–3: prace plastyczne i literackie,
  III. Szkoła podstawowa – klasy 4–6: prace plastyczne i literackie,
  IV. Szkoła ponadpodstawowa: prace plastyczne i literackie.
 4. Nadesłane prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania prac osobom trzecim oraz do ich częściowej lub całościowej publikacji, bez wynagrodzenia. Przesłanie pracy konkursowej do biura parlamentarzysty jest traktowane jako deklaracja udziału w konkursie, oznacza też wyrażenie przez uczestnika, a gdy jest to wymagane przez jego opiekuna prawnego, zgody na jej nieodpłatną publikację.
 5. Wraz z pracami do biura parlamentarzysty przekazywane jest oświadczenie uczestnika, a gdy jest to wymagane jego opiekuna prawnego, o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i zgodzie na udział w konkursie na zasadach określonych w tym regulaminie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu.

§ 8.

Konkurs składa się z dwóch etapów: okręgowego i ogólnopolskiego.

§ 9.

 1. Podczas okręgowego etapu konkursu prace będą oceniane przez jury powołane przez parlamentarzystę właściwego ze względu na biuro, do którego przesłano prace. Jury wybiera maksymalnie 5 prac, które przechodzą do etapu ogólnopolskiego; prace wyróżnione na tym etapie zostaną przesłane do Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci.
 2.  Nagrodą za wyróżnienie w etapie okręgowym jest skierowanie wyróżnionych prac na etap ogólnopolski oraz wyjazd autorów tych prac, w przypadku autorów niepełnoletnich również ich opiekunów, do Senatu RP. Koszty wyjazdu pokrywa parlamentarzysta.

§ 10.

 1. Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci powoła jury, które oceni prace wyróżnione na etapie okręgowym, przesłane z biur senatorskich i poselskich oraz wyłoni laureatów na etapie ogólnopolskim konkursu.
 2. Liczbę prac wyróżnionych w ogólnopolskim etapie konkursu oraz kolejność laureatów określa Parlamentarny Zespół ds. Dzieci.

§ 11.

 1. Wyróżnieni otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 2. Wyróżnione prace plastyczne zostaną wystawione podczas prezentacji w Senacie.

§ 12.

Terminarz konkursu:
–  rozesłanie zaproszeń do placówek – do 24 stycznia 2014 r.
– przesyłanie do biur senatorskich i poselskich zgłoszeń przez placówki chcące przeprowadzić konkurs – do 28 lutego 2014 r.
–  przesłanie lub dostarczenie prac konkursowych do biur parlamentarzystów – do 28 marca 2014 r.
–  ocena prac konkursowych przez jury powołane przez senatorów lub posłów i przekazanie prac wyróżnionych w okręgowym etapie konkursu do Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci –
do 11 kwietnia 2014 r.
–  ocena prac konkursowych przez Parlamentarny Zespół ds. Dzieci – do 25 kwietnia 2014 r.
– ogłoszenie wyników – w odrębnie określonym terminie.


ZAŁĄCZNIK NR 1 w formacie doc

ZAŁĄCZNIK NR 1 w formacie pdf

ZAŁĄCZNIK NR 2 w formacie doc

ZAŁĄCZNIK NR 2 w formacie pdf