Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Dnia 20-02-2014 godz. 20:45:34

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 56 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 21 Nie głosowało: 23