Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Dnia 20-02-2014 godz. 20:44:58

Poprawka 14

Za: 76 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24