Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Dnia 20-02-2014 godz. 20:43:23

Poprawka 9

Za: 75 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 25