Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Dnia 20-02-2014 godz. 20:41:30

Poprawka 1, 2

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23