Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-12-2013 godz. 16:29:10

Poprawka 14

Za: 59 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 22 Nie głosowało: 19