Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-12-2013 godz. 16:28:15

Poprawka 10, 12

Za: 55 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 21