Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-12-2013 godz. 16:27:18

Poprawka 7

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21