Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r.

Dnia 13-11-2013 godz. 20:19:34

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14