Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy ─ Karta Nauczyciela.

Dnia 29-10-2013 godz. 20:18:33

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 59 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 13