Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Dnia 04-07-2013 godz. 11:10:05

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 6 Nie głosowało: 11