Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 21-02-2013 godz. 17:12:46

Poprawka 13

Za: 59 Przeciw: 19 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20