Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 21-02-2013 godz. 17:11:48

Poprawka 10

Za: 55 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20