Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 21-02-2013 godz. 17:10:59

Poprawka 7

Za: 1 Przeciw: 82 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16