Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 21-02-2013 godz. 17:10:37

Poprawka 6

Za: 58 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16