Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Dnia 24-03-2022 godz. 12:39:20

Poprawka 3

Za: 95 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5