Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Dnia 09-01-2013 godz. 17:40:24

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 52 Przeciw: 37 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 9