Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Dnia 09-01-2013 godz. 17:38:05

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 93 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 63 57 57 0 0 6
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 29 28 28 0 0 1
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 4 0 0 0
Klub Parlamentarny Solidarna Polska 2 2 2 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0