Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-12-2021 godz. 17:39:43

Poprawka 1

Za: 2 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 47 Nie głosowało: 1