Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-11-2021 godz. 12:20:15

Poprawka 7

Za: 96 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3