Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-11-2021 godz. 12:16:57

Poprawka 1

Za: 77 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 13 Nie głosowało: 9