Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-08-2021 godz. 11:19:38

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2