Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Dnia 06-08-2021 godz. 11:00:01

Poprawka 28

Za: 50 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2