Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Dnia 06-08-2021 godz. 10:55:07

Poprawka 17

Za: 50 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4