Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Dnia 06-08-2021 godz. 10:51:47

Poprawka 12

Za: 3 Przeciw: 95 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2