Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Dnia 06-08-2021 godz. 10:51:18

Poprawka 11, 18

Za: 96 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 2