Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Dnia 06-08-2021 godz. 10:50:49

Poprawka 10

Za: 97 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2