Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Dnia 18-06-2021 godz. 15:04:00

Poprawka 1, 2

Za: 51 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5