Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-06-2021 godz. 14:26:00

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2