Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-06-2021 godz. 14:24:13

Poprawka 22, 24, 31

Za: 51 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1