Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-06-2021 godz. 14:22:05

Poprawka 7, 8, 15, 17, 20

Za: 52 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3