Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-06-2021 godz. 14:20:33

Poprawka 4

Za: 50 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3