Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Dnia 25-03-2021 godz. 19:22:32

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 91 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 5