Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Dnia 25-03-2021 godz. 19:21:56

Poprawka 9

Za: 54 Przeciw: 39 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 6